禼i阦na mi甓ni

Ewa Witek-Piotrowska, Ortoreh.pl

Kontuzja stopy: 禼i阦no mi甓nia piszczelowego tylnego

Kontuzja stopy: 禼i阦no mi甓nia piszczelowego tylnego

Kontuzja stopy - jedna z najcz阺tszych kontuzji biegaczy. Pod t og髄n nazw wyr罂niamy jednak wiele uraz體, niekoniecznie zwi眤anych z sam stop. Jednym z nich jest 禼i阦no mi甓nia piszczelowego tylnego.

Lukrecja. Adaptogen, kt髍y wzmacnia 禼i阦na i przyspiesza wzrost mi甓ni

Lukrecja to niesamowita ro秎ina o ciekawych w砤禼iwo禼iach prozdrowotnych. Kojarzona jest przede wszystkim ze s硂dyczami o specyficznym smaku i czarnym kolorze. Ma硂 kto wie, 縠 lukrecja zaliczana jest do adaptogen體. Korze lukrecji jest naturalnie s硂dki dzi阫i obecno禼i glicyryzyny, kt髍a jest 50-krotnie s硂dsza od cukru. Substancje bioaktywne obecne w lukrecji znane s ze swojego pozytywnego wp硑wu na ca硑 organizm.

Kolekcja EasyTone Reeboka: by pom骳 mi甓niom i 禼i阦nom

Koszulki z wszytymi ta秏ami, kt髍ych zadaniem jest powodowanie oporu przy ruchu, spodnie ze wstawkami, kt髍e maj aktywowa prac 禼i阦ien mo縩a znale兼 w  kolekcji EasyTone Reeboka.

Euro 2016. Grzegorz Krychowiak kontuzjowany!

Euro 2016. Grzegorz Krychowiak kontuzjowany!

禼i阦na mi甓ni kulszowo-goleniowych tzw. hamstring體 w odcinku dystalnym" - napisano. "Grzegorz Krychowiak w dru縴nie Sport.pl! Zosta ambasadorem marki Sport.pl i twarz kampanii "Sport.pl to jest Tw骿 live", kt髍a podkre秎a pozycj lidera Sport.pl w mediach spo砮czno禼iowych i w秗骴

i阦no Achillesa. Co mo縠 bole? Jak leczy? Jak zapobiega? [Pi阾a Achillesa]

i阦no Achillesa. Co mo縠 bole? Jak leczy? Jak zapobiega? [Pi阾a Achillesa]

. Nie jest 砤two odr罂ni rozci眊anie mi甓ni od rozci眊ania 禼i阦ien. Mi阺ie rozci眊amy bez napi阠ia w obr阞ie tej struktury dociskaj眂 pi阾 do pod硂縜. Natomiast 禼i阦no przy napi阾ym mi甓niu, czyli tu przed uczuciem rozci眊ania ze strony mi甓nia napinamy go, wtedy dociskamy piet do pod硂縜. Je秎i

Jak schudn辨 w nowym roku? 5 pozycji jogi, kt髍e przyspiesz metabolizm

Jak schudn辨 w nowym roku? 5 pozycji jogi, kt髍e przyspiesz metabolizm

. Utrzymuj proste plecy, oddychaj spokojnie, mi甓ni twarzy kompletnie rozlu糿ione. 6. Bardzo aktywne r阠e i bardzo aktywne stopy. Nasady palc體 wypchni阾e. Spokojne wdechy, spokojne wydechy. Aktywne nogi. Wyprostowane r阠e. Palce doni wyd硊縪ne. 7. Aby wyj舵 z pozycji: chwy za uda, opu舵 stopy na d蟪

Jeste秏y stworzeni do biegania?

Jeste秏y stworzeni do biegania?

czy 禼i阦no Achillesa nie spe硁iaj 縜dnej istotnej roli (dlatego np. nie wyst阷uj u Szympans體) - je秎i chwycimy si za ty砮k podczas spaceru nasze mi甓nie nie napinaj si nadmiernie, je秎i przejdziemy do biegu, wyra糿ie poczujemy zmian. Dodatkowo zadaniem tylnej, imponuj眂ej cz甓ci cia砤 jest

Kontuzja podudzia. Jak leczy?

Kontuzja podudzia. Jak leczy?

Witek-Piotrowska jest fizjoterapeutk z wieloletnim do秝iadczeniem. Specjalizuje si w leczeniu uraz體 sportowych, schorzeniach 禼i阦na Achillesa, stawu skokowego, stopy, kolan, mi甓ni i kr阦os硊pa. Zajmuje si rehabilitacj, diagnostyk st髉 i wad postawy oraz wytwarzaniem wk砤dek ortopedycznych

Przegl眃 kontuzji biegaczy. Jak im zapobiega?

Przegl眃 kontuzji biegaczy. Jak im zapobiega?

. Przeci笨enie stabilizator體 miednicy B髄 umiejscowiony w pachwinie lub w okolicy bioder mo縠 sygnalizowa przeci笨enie mi甓ni odpowiadaj眂ych za stabilizowanie miednicy. Najcz甓ciej nadwer昕eniu ulegaj mi甓nie po秎adkowe, napr昕acze powi陑i szerokiej (boczna strona ud) i przywodziciele (wewn阾rzna strona

Dzie硂 sztuki

Dzie硂 sztuki

ukszta硉owane rowki w podeszwie buta, dostosowane do biomechaniki stopy, zapewniaj lepsze odbicie i maksymalny ruch do przodu. - Wk砤dka podpi阾owa Energizer. Zaprojektowana w taki spos骲, aby zapewnia 砤godniejsze l眃owanie i jednocze秐ie doskona砮 pobudzenie mi甓ni stopy i podudzia. - Element podbicia

Jak wyszczupli uda bez rozrostu mi甓ni? Najlepsze 鎤iczenia na mi甓nie ud dla pocz眛kuj眂ych

Jak wyszczupli uda bez rozrostu mi甓ni? Najlepsze 鎤iczenia na mi甓nie ud dla pocz眛kuj眂ych

禼i阦ien. Takie rozci眊anie powinna tak縠 trwa minimum 10 minut. Mi甓nie ud wewn阾rzne 鎤iczenia Poni縠j przygotowali秏y dwa podstawowe 鎤iczenia na mi甓nie ud wewn阾rzne. Wprowad je do swojego codziennego treningu i ciesz si efektami – smuk硑mi nogami bez rozrostu mi甓ni. Brzuszki z podnoszeniem

Lech Pozna dokona wymiany. Pozyska Paw砤 Cybulskiego

Obydwaj lekarze s zwi眤ani z klinik Rehasport w Poznaniu, z kt髍 Lech od lat wsp蟪pracuje w sprawach medycznych. 31-letni Pawe Cybulski w sztabie medycznym Kolejorza zast眕i dr. Paw砤 B眐owskiego, kt髍y po秝i阠i si mocniej pracy w klinice. Doktor Pawe Cybulski wcze秐iej pracowa z reprezentacj

Mi阺ie czworog硂wy d紈iga ci昕ar ca砮go cia砤. Jak o niego dba? Najlepsze 鎤iczenia na mi阺ie czworog硂wy uda

Mi阺ie czworog硂wy d紈iga ci昕ar ca砮go cia砤. Jak o niego dba? Najlepsze 鎤iczenia na mi阺ie czworog硂wy uda

(znajduj眂y si ni縠j przyczepu mi甓nia obszernego przy秗odkowego). Jako przyczepy ko馽owe mi甓nia czworog硂wego uda nale縴 wymieni: mi阺ie prosty uda (przechodzi on w 禼i阦no, kt髍e 潮czy si z przedni powierzchni rzepki i schodzi z jej wierzcho砶a, a nast阷nie przyczepia si do guzowato禼i ko禼i

Szcz甓cie w nieszcz甓ciu Piotra Gruszki

Reprezentacja.net: Pod koniec meczu z ZAKS dozna砮 kontuzji. Wiadomo ju, co Ci dolega? Piotr Gruszka: Nabawi砮m si urazu 硑dki. Musz powiedzie, 縠 mia砮m szcz甓cie w nieszcz甓ciu. Zaledwie naderwa砮m mi阺ie, a mog砮m go zupe硁ie zerwa, albo te powa縩ie uszkodzi 禼i阦no Achillesa. Wol nie

Mi阺ie p砤szczkowaty. Co robi, gdy boli?

Mi阺ie p砤szczkowaty. Co robi, gdy boli?

rozci眊aj si, je秎i podejrzewasz jakiekolwiek naderwanie mi甓ni czy 禼i阦ien.

Siatk體ka. igielski: Siatkarze jad po bandzie

przegl眃 przynajmniej raz w miesi眂u jak w砤禼iciel dobrego samochodu. I to ju od wieku juniora, by przyzwyczaili si do tego i nauczyli szybko regenerowa. Wr箧my do czo硂wych obecnie polskich graczy. Ile procent daje im pan, 縠 niebawem stan si pacjentami? - i阦na Achillesa ze stawami skokowymi

Rozci眊anie przed bieganiem pomo縠 podczas treningu. Jak powinno wygl眃a prawid硂we rozci眊anie przed bieganiem?

Rozci眊anie przed bieganiem pomo縠 podczas treningu. Jak powinno wygl眃a prawid硂we rozci眊anie przed bieganiem?

鎤iczenia wi阠 wybra? Zasadnicza cz甓 rozgrzewki przed bieganiem to oczywi禼ie rozgrzanie kolan, bioder, 禼i阦ien Achillesa, mi甓ni dwug硂wych ud, r眐, mi甓ni plec體 i brzucha. Aby rozgrza biodra, wystarcz energiczne kr笨enia tej partii cia砤. Podobnie z rozgrzewk kolan, wystarczy kr笨y kolanami

Powi昙. Co to jest powi昙? Jakie funkcje pe硁i powi昙 mi甓niowa?

Powi昙. Co to jest powi昙? Jakie funkcje pe硁i powi昙 mi甓niowa?

Powi昙 - co to? Nikt nie uczy nas o nich na lekcji biologii w szkole. Poznajmy kolejne ko禼i, budow mi甓ni. A wszyscy zapominaj o powi陑iach. Tymczasem te niepozorne b硂ny odgrywaj niema潮 rol w pracy naszego organizmu. Powi昙 to wielofunkcyjna b硂na, kt髍a jest zbudowana z tkanki 潮cznej

Mi阺ie krawiecki. Gdzie jest mi阺ie krawiecki? Rozci眊anie mi甓nia krawieckiego

Mi阺ie krawiecki. Gdzie jest mi阺ie krawiecki? Rozci眊anie mi甓nia krawieckiego

jest on od kolca biodrowego przedniego g髍nego, przechodzi na skos w d蟪, po zewn阾rznej stronie uda a do ty硊 stawu kolanowego. Ko馽zy si jeszcze ni縠j, przy samej 秗odkowej cz甓ci ko禼i guzowatej piszczelowej. Mi阺ie krawiecki ukrywa swoj obecno禼i 禼i阦na smuk砮 i p蟪禼i阦nista mi甓nia smuk砮go

Rewersy. Jak powinny wygl眃a rewersy? Jakie mi甓nie wzmacniaj rewersy?

Rewersy. Jak powinny wygl眃a rewersy? Jakie mi甓nie wzmacniaj rewersy?

B髄 kr阦os硊pa a rewersy Siedz眂y tryb pracy, ci眊砮 siedzenie za kierownic samochodu, ma硂 ruchu. A je秎i nawet uprawiamy sport, to cz阺to zapominamy o wzmacnianiu mi甓ni stabilizuj眂ych kr阦os硊p. To wszystko wp硑wa na to, 縠, coraz wi阠ej os骲 i coraz cz甓ciej skar縴 si na problemy z

Na czym polegaj 鎤iczenia plyometryczne? Dla kogo trening plyometryczny? Poznaj przeciwskazania i przyk砤dowe 鎤iczenia

jako rozci眊ni阠ie-skr骳enie. Mo縩a ten ruch por體na do spr昕yny: im bardziej naci眊amy spr昕yn, tym szybciej wraca do swojego pierwotnego kszta硉u. Analogicznie wi阠 mi阺ie, im zostaje bardziej rozci眊ni阾y, tym ma wi阫sz moc rozci眊ania i 潮czenia powi陑i, pochewek mi甓ni, 禼i阦ien, rozci阦ien

Roller rozlu糿i ci mi甓nie. Jak u縴wa wa砶a do masa縰?

Roller rozlu糿i ci mi甓nie. Jak u縴wa wa砶a do masa縰?

Roller to przyrz眃 polecany szczeg髄nie przez fizjoterapeut體. ietnie uzupe硁ia 鎤iczenia rozci眊aj眂e, a dodatkowo korzystnie wp硑wa na proces regeneracji mi甓ni. Korzystanie z rollera jest bardzo proste. Wystarczy pod硂縴 wa砮k pod bol眂e mi甓nie i wykona pod硊縩e rolowanie. W ten spos骲

Rozci眊anie biceps體. Dlaczego warto rozci眊a bicepsy? Od czego zacz辨 rozci眊anie biceps體?

Rozci眊anie biceps體. Dlaczego warto rozci眊a bicepsy? Od czego zacz辨 rozci眊anie biceps體?

nawet 鎤iczeniach z hantlami. Rozci眊anie biceps體 pozwoli nam zapobiec licznym kontuzjom, nie dopu禼i do zerwania 禼i阦ien i sprawi, 縠 b阣ziemy mieli wi阫sz wytrzyma硂舵 i d硊縠j damy rad 鎤iczy. Rozci眊anie mi甓ni ramion – podzia 苭iczenia rozci眊aj眂e mi甓nie ramion dzielimy na dwa

Nicky Butt nie zagra do ko馽a roku

- Butt nie b阣zie m骻 gra przez okres od czterech do sze禼iu tygodni. To du縠 os砤bienie dla nas - powiedzia mened縠r dru縴ny z Newcastle, Graeme Souness. - My秎, 縠 by砤 to zadawniona kontuzja. Zawodnik zmaga si z ni od pewnego czasu, prawdopodobnie przyszed do nas ju z tym urazem. Nie mia

Czym jest stretching statyczny? Przyk砤dy 鎤icze

rozci眊aniu mi甓ni podczas spoczynku. Chodzi o wyizolowanie konkretnej grupy mi甓niowej, oczywi禼ie w odpowiedniej, kontrolowanej pozycji. W ten spos骲 stretching statyczny jest jednym z najbezpieczniejszych trening體. Przynosi po勘dane efekty, ale przy tym bardzo trudno o jak眐olwiek kontuzj. Co ciekawe

Ten etap treningu zwykle pomijamy. A to b潮d! Poznaj najlepsze 鎤iczenia rozci眊anie dla pocz眛kuj眂ych

zagro縠niami. Regularne 鎤iczenia rozci眊aj眂e dla pocz眛kuj眂ych mog poprawi nasz obecn jako舵 縴cia, a przy tym zadba o to, aby秏y w przysz硂禼i nie cierpieli z powodu b髄u staw體, mi甓ni czy kr阦os硊pa. Systematyczne rozci眊anie dla pocz眛kuj眂ych pomo縠 nam wi阠 zadba o elastyczne 禼i阦na

Budowa i rola powi陑i. Czym jest powi昙 i jak o ni dba? Jakie 鎤iczenia wp硑waj na powi昙?

warstwach powi陑i. Wyr罂niamy wi阠 powi昙 powierzchown, kt髍a jest jedn z warstw tkanki podsk髍nej; powi昙 g酬bok, kt髍a otacza grupy mi甓ni i dzieli je na pojedyncze jednostki oraz powi昙 trzewn, kt髍a mie禼i si wok蟪 narz眃體 wewn阾rznych. Powi昙 powierzchowna to podsk髍na warstwa tkanki 潮cznej

Rozci眊anie po treningu. Jak rozci眊a si po treningu si硂wym? Najlepsze 鎤iczenia rozci眊aj眂e

. Dobrze przygotowane mi甓nie wytrzymaj ka縟 aktywno舵 fizyczn. Mo縠my te uchroni si przed nieprzyjemnymi zakwasami nast阷nego dnia. Lepsze ukrwienie mi甓ni i wzmocnienie 禼i阦ien oraz wi陑ade to tylko jedne z licznych zalet stretchingu po treningu. Co ciekawe, wiele os骲 docenia tak縠 jeszcze jeden

Harry Kane mo縠 nie pojecha na Euro 2020! Lekarz nie pozostawia z硊dze

cz阺to kwestia indywidualna. Kluczowych b阣zie pierwszych sze舵 tygodni. Sama rehabilitacja mi甓ni uda zaczyna si dopiero po trzech miesi眂ach, wi阠 je秎i zobaczy砨ym Kane'a trenuj眂ego w maju, by砨ym zaskoczony - skomentowa Wilson. Kane by w tym sezonie jednym z najlepszych graczy Tottenhamu. W

Zale縩o舵 mi阣zy kreatyn a tkank t硊szczow

Czym jest kreatyna? Kreatyna to kwas betametyloguanidynooctowy. Ten zwi眤ek chemiczny zosta odkryty w 1832 roku. Powstaje w trakcie przemiany materii , wyst阷uje g丑wnie w mi甓niach i 禼i阦nach. Ma na nie olbrzymi wp硑w. Najwa縩iejsz funkcj kreatyny jest wp硑w na odnawianie cz眘teczek ATP

Gwiazdor NBA chce pozwa Golden State Warriors na miliard dolar體!

Kevin Durant w drugiej kwarcie meczu przeciwko Toronto Raptors poczu b髄 w prawej nodze i upad na parkiet . Badania wykaza硑 zerwanie 禼i阦na Achillesa. To by dla Amerykanina drugi uraz w kr髏kim odst阷ie czasu, bowiem niewiele ponad miesi眂 wcze秐iej naci眊n背 mi阺ie 硑dki. 

Rozgrzewka przed bieganiem. Jak powinna wygl眃a rozgrzewka przed biegiem na 5 km,  a jak przed biegiem na 10 km?

; rozgrzewka 禼i阦ien Achillesa. Przez minut skacz w miejscu. Najpierw na obu nogach, potem na prawej stopie, na koniec na lewej. Nast阷nie przyst眕 do kr笨enia st髉 na przemian. W trakcie uspok骿 oddech. 苭iczenia przed bieganiem – rozgrzewka mi甓ni dwug硂wych ud. Sta w wykroku – jedna nog

Arkadiusz Milik przekaza 秝ietne wie禼i! Wraca na boisko. "Jestem gotowy"

Arkadiusz Milik nie zacz背 najlepiej nowego sezonu. Z powodu problem體 zdrowotnych - silny b髄 w okolicy 硂nowej oraz problem ze 禼i阦nem mi甓nia przywodziciela - nie m骻 wyst眕i w pierwszych kolejkach ligi w硂skiej ani we wrze秐iowych spotkaniach reprezentacji Polski. - Wczoraj wielkie emocje i

Zmiany w sztabie medycznym Legii Warszawa. Nowy lekarz pierwszej dru縴ny

leczeniu operacyjnym i zachowawczym uraz體 narz眃u ruchu oraz chor骲 staw體, ko禼i, 禼i阦ien i mi甓ni. Od 2013 roku koordynowa prac sztabu medycznego siatkarskiej dru縴ny Onico Warszawa (wcze秐iej AZS Politechnika Warszawa) - czytamy w komunikacje Legii Warszawa.  W sezonie 2017/2018 w Legii

B髄 kostki: prawdopodobne przyczyny. Ortopeda radzi.

patologii nale縴 bra pod uwag: - patologie 禼i阦ien (min. 禼i阦no mi甓nia zginacza d硊giego palucha, 禼i阦no mi甓nia piszczelowego tylnego) - b髄 jest wtedy zazwyczaj zlokalizowany do ty硊 od kostki przy秗odkowej, - konflikt w tylnym przedziale stawu skokowego - b髄 mo縠 by wtedy zlokalizowany g酬boko

Kontuzja barku. Co robi? Jak leczy kontuzj barku? Kontuzja barku - 鎤iczenia

zapalenie 禼i阦ien mi甓ni. Najcz甓ciej przytrafia si to 禼i阦nom mi甓nia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego, pod硂patkowego. Oczywi禼ie stan zapalny mo縠 powsta tak縠 we wszystkich 禼i阦nach. Przy takim rodzaju kontuzji barku na si硂wni b髄 jest raczej punktowy i pojawia si jedynie przy ruchach

Najgorsze b酬dy, kt髍e pope硁iamy w czasie robienia popularnych 鎤icze - pompek, brzuszk體 i przysiad體. Mog si sko馽zy kontuzj

mi甓ni i mo縩e doprowadzi do ich uszkodzenia (np. zerwanie 禼i阦na Achillesa w czasie gry w pi砶 no縩, w trakcie szybkiego startu do pi砶i). Aby przeciwdzia砤 takim kontuzjom, zawsze po wzmo縪nym wysi砶u nale縩y po秝ieci 15-20 minut na statyczne rozci眊anie w celu przywr骳enia pocz眛kowej d硊go禼i

Co 潮czy Rihann, Arian Grande i Katy Perry? Wsp髄ny trener. Specjalista ujawni szczeg蟪y ich treningu

r體nie stabilno舵, przez co treningi przynosz wi阫sze efekty. Chcesz mie pi阫ne po秎adki? Trenuj ca砮 cia硂! Trener gwiazd podkre秎a, 縠 do osi眊ni阠ia najlepszych rezultat體 nie wystarczy wykonywanie 鎤icze jedynie na po秎adki. Aby trening przyni髎 efekty trzeba pami阾a o rozci眊aniu mi甓ni na

苭iczenia rozci眊aj眂e relaksuj i rozlu糿iaj mi甓nie. Pokochaj stretching

wybierz si na stretching grupowy, gdzie w czasie od 30 do 60 minut b阣ziesz mie okazj dok砤dnie rozci眊n辨 mi甓nie ca砮go cia砤 pod okiem instruktora. - Jego g丑wna rola to powi阫szenie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie 禼i阦ien, polepszenie ukrwienia mi甓ni, zwi阫szenie ich tolerancji na b髄

Dlaczego warto wykonywa 鎤iczenia na dr笨ku? Jak prawid硂wo z砤pa dr笨ek?

ramion, r眐, mi甓ni czworog硂wych. Poprawiaj si酬 i wytrzyma硂舵. I to w b硑skawicznym czasie. Je秎i godzinami wylewasz si骴me poty na si硂wni, a efekt體 nie widzisz, odstaw na p蟪k hantle, spr骲uj w砤秐ie podci眊ania. Efekty zobaczysz ju po kilku sesjach 鎤icze. 苭iczenia na dr笨ku dla

Zadbaj o stopy na treningu. Co podpowiada fizjoterapeuta?

, kt髍e zbyt intensywnie trenuj, zapominaj o rozci眊aniu mi甓ni 硑dek albo zbyt du縪 biegaj po nier體nym terenie. Dochodzi do mikrouraz體, dalej mikrop阫ni赕, kt髍e z kolei wywo硊j stan zapalny. D硊gotrwa硑 proces ten doprowadza w konsekwencji do wytworzenia si w miejscu uszkodzenia naro秎i kostnej

Biegacz u kosmetyczki, czyli jak dba o stopy i nie tylko...

Panie zamalowuj paznokcie lakierem (jak to dobrze by kobiet!), panowie nawet latem rezygnuj z sanda丑w i unikaj wypad體 na pla筷. Tymczasem problemy st髉 to nie tylko kwestia urody, ale i zdrowia. Co robi? Wystarczy wizyta u kosmetyczki. Tyle tylko, 縠 panie czasem si wstydz, 縠 "doprow

Mi阺ie po秎adkowy jako motor nap阣owy u biegaczy. Silny ty砮k, to silny biegacz. [7 鎤icze馷

takie kontuzje jak - zapalenie 禼i阦na Achillesa, shin splint (b髄 piszczeli), kolano biegacza i zesp蟪 pasma biodrowo-piszczelowego. Rzeczywi禼ie, wielu biegaczy, kt髍ych leczy砤m przychodzi na terapi z silnymi mi甓niami brzucha i plecami, ale s砤bymi po秎adkami. Cz甓 problemu polega na tym, 縠

Trening na si酬. Co musisz o nim wiedzie? Jak 鎤iczy na si酬?

powinny wchodzi takie 鎤iczenia jak wykroki, wymachy, kr笨enia r眐 i n骻, wykopy, bieg bokserskich czy pajacyki. A kiedy ko馽zymy 鎤iczenia na si硂wni na si酬, pami阾ajmy tak縠 o stretchingu. Sesja rozci眊ania pomo縠 nam ukoi mi甓nie, przygotowa je do relaksu i regeneracji. Rozci眊niecie mi甓ni jest

Jak wyszczupli 硑dki? Najlepsze 鎤iczenia na zgrabne 硑dki

to 禼i阦no, kt髍e 潮czy ty pi阾y z mi甓niami 硑dki). Kr髏kie 禼i阦na sprawiaj niestety, 縠 硑dki wydaj si znacznie wi阫sze. Czy to oznacza, ze 鎤iczenia na zgrabne 硑dki nie maj sensu? Niekoniecznie. Trening mi甓ni 硑dek spowoduje, 縠 zapobiegniemy ich wi阫szej rozbudowie. A to ju co

Seedorf nie zagra w pierwszym meczu Euro

Seedorf kontuzji nabawi si w towarzyskim meczu z Irlandi, kt髍y Holandia przegra砤 0:1. 28-letni zawodnik AC Milan nie b阣zie m骻 trenowa prawdopodobnie przez tydzie. Holendrzy nie zamierzaj powo硑wa nikogo na jego miejsce.

Jaki wybra trening na biceps? Najlepsze 鎤iczenia na biceps bez sprz阾u i na si硂wni z hantlami

korzy禼i dla innych grup mi甓niowych.  Trening na biceps przyda si ka縟emu Mi阺ie dwug硂wy ramienia, czyli biceps, zaliczany jest do mi甓ni , kt髍e s wykorzystywane przy ka縟ym treningu. To bardzo wa縩y mi阺ie! Biceps jest odpowiedzialny przede wszystkim za ruch zginania w stawie 硂kciowym. Ma

Ile kalorii spalamy podczas popularnych aktywno禼i fizycznych?

stretching – w og髄e nie nastawiaj si na utrat kalorii, a raczej na wzmocnienie mi甓ni i kszta硉owanie sylwetki. Zak砤daj眂 jednak, ze pod poj阠iem fitness rozumiemy nieco bardziej m阠z眂e 鎤iczenia – na przyk砤d TBC, ABT czy aeroboks – podczas fitnessu mo縠my spali a 400 kalorii. Gdy

Jak si rozci眊a? Zasady i przyk砤dy 鎤icze rozci眊aj眂ych

Rozci眊anie – trening, kt髍y pomaga ka縟emu Rozci眊anie – trening, kt髍y pozwala na rozci眊anie r罂nych grup mi甓niowych. Ten rodzaj aktywno禼i fizycznej pozwala uelastyczni mi甓nie, wzmocni 禼i阦na, poprawi zakres i ruchomo舵 staw體. Dzi阫i solidnemu, regularnemu treningowi

Shin Splints. Powracaj眂y problem biegacza

to na pewno Shin splints? Z powy縮zym problemem mamy do czynienia je秎i czujemy b髄 w okolicy podudzia, jest to zesp蟪 objaw體 daj眂y poni縮ze dolegliwo禼i: - b髄 z przedniej strony piszczeli (zesp蟪 mi甓nia piszczelowego przedniego), - b髄 po stronie zewn阾rznej na przebiegu mi甓ni strza砶owych

Kontuzja stopy: Mi阺i犟 strza砶owy d硊gi

stawu skokowego, mo縠 doj舵 do uszkodzenia troczk體 tego mi甓nia. Zdarza si, 縠 troczek przestaje dzia砤 i 禼i阦no przeskakuje w okolicach kostki bocznej, daj眂 nieprzyjemne odczucie. Leczenie: Mobilizacja tkanek mi阫kich, ok砤dy z logu, taping, poprawa stabilizacji stawu skokowego.

Zaskoczenie w kadrze Napoli na mecz Ligi Mistrz體 z Liverpoolem. Chodzi o Milika

Arkadiusz Milik nie zacz背 najlepiej nowego sezonu. Z powodu problem體 zdrowotnych - silny b髄 w okolicy 硂nowej oraz problem ze 禼i阦nem mi甓nia przywodziciela - nie m骻 wyst眕i w pierwszych kolejkach ligi w硂skiej ani we wrze秐iowych spotkaniach reprezentacji Polski.  - Szczeg蟪owa

苭iczenia na wzmocnienie kolan. Jak wzmocni kolana? Najlepsze 鎤iczenia na staw kolanowy

na potencjalne urazy. A korzy禼i regularnych 鎤icze na kolana jest naprawd wiele. 苭iczenia na staw kolanowy – zalety Przede wszystkim 鎤iczenia na staw kolanowy uchroni nas przed kontuzjami. To ju wiemy. Dzi阫i 鎤iczeniom na staw kolanowy wzmocnimy mi甓nie, 禼i阦na, wi陑ad砤. Unikniemy

苭iczenia na wewn阾rzn stron ud. Jakie 鎤iczenia b阣 najlepsze na wewn阾rzn stron ud?

bezwysi砶owy i przyjemny trening tej partii mi甓ni . Niestety, musimy si napracowa i napoci. Ale warto! Smuk砮 uda rekompensuj ka縟y trud. Zanim przyst眕imy do 鎤icze, warto u秝iadomi sobie, jakie mi甓nie trenujemy. Wewn阾rzna strona ud to mi阺ie grzebieniowy, mi阺ie smuk硑, przywodziciel d硊gi

Beenhakker goni G髍skiego

Portugalia - Polska 2:2 - relacja, zdj阠ia, wideo Krzyn體ek: Je秎i nie przegrali秏y w Portugalii, to gdzie mamy polec 痑den pi砶arz reprezentacji, wyj眞szy ewentualnie Artura Boruca (cho on gra w kiepskiej lidze szkockiej), nie przywyk przecie do podejmowania wielkich wyzwa co trzy-cztery dni.

6 鎤icze, kt髍ych wed硊g trener體 nigdy nie powinna wykonywa

, poniewa u縴wanie maszyny Smith wymaga ponownego oparcia si na pasku, nadmiernie obci笨asz kolana, nigdy ca砶owicie nie napinasz mi甓ni po秎adk體. Oszcz阣 sobie ryzyka i naucz si robi przysiady ze sztang bez maszyny. Zar體no ci昕ar cia砤, jak i obci笨enie trenuj ca砮 dolne cia硂 funkcjonalnie

Mobilizacja stawu skokowego, wybrane 鎤iczenia dla biegaczy

, jest g髍na kraw阣 ko禼i miedniczej. Po丑 si ca硑m ci昕arem cia砤 na pi砪e i przekr阠aj lekko na wszystkie strony. Podczas rolowania mi甓ni oraz 禼i阦ien zegnij i skr赕 nog w kolanie. Doda to troch si skr阾nych do mobilizacji. Rozci眊anie kanapowe 苭iczenie to pomaga w leczeniu dolegliwo禼i bioder

苭iczenia na rozci眊anie - jak skutecznie rozci眊a plecy, nogi, klatk piersiow i biceps?

grup mi甓niowych . Sprzyja to ich uelastycznieniu, doskonale poprawia ruchomo舵 staw體 i kondycj 禼i阦ien. Wp硑wa te korzystnie na od縴wienie mi甓ni. 苭iczenia rozci眊aj眂e wymagaj nie lada precyzji i skupienia, ale praktyka czyni mistrza. Naj砤twiejsze i zarazem najbezpieczniejsze jest rozci眊anie

Pokonaj b髄 po treningu - poznaj przyczyny i dowiedz si, jak mu zapobiega!

nawierzchnia. Kolejn zmor biegaczy profesjonalnych i hobbystycznych stanowi uszkodzenie mi甓nia dwug硂wego uda odpowiedzialnego za zginanie kolana. Za t dolegliwo舵 najcz甓ciej odpowiadaj zbyt d硊gie kroki w trakcie biegu (zw砤szcza sprintu), jak r體nie nieprawid硂we rozci眊anie mi甓ni przed treningiem

Zapalenie rozci阦na podeszwowego u biegaczy - przyczyny, objawy i leczenie

obuwie u縴wane w codziennym 縴ciu. Obuwie damskie na obcasie jest szczeg髄nie z砮 w odniesieniu do napi阠ia mi甓nia tr骿g硂wego 硑dki i 禼i阦na achillesa, ale obuwie m阺kie z tward podeszw r體nie jest problematyczne. Jak zako馽zy trening biegowy i co to jest sch硂dzenie? Co powoduje zapalenie

i阦no Achillesa. "Ci眊n眂y" problem

Na pocz眛ku przybli筷 czym jest Achilles, gdzie jest oraz opisz o nim kilka ciekawostek. Dla niecierpliwych radz od razu przej舵 do cz甓ci dotycz眂ej samego problemu. Czym jest Achilles? i阦no Achillesa (pi阾owe) jest utworzone przez dalsze przyczepy 禼i阦niste dw骳h mi甓ni:  - brzuchatego

Jeste w ci笨y? 苭icz jog!

Przysz砮 mamy pod okiem instruktora wykonuj 鎤iczenia oddechowe i relaksacyjne. Program zaj赕 dostosowany jest do ka縟ego trymestru ci笨y i skierowany do mam, kt髍e ju 鎤iczy硑, jak i do tych, kt髍e dopiero chc zacz辨 鎤iczy. - Aktywno舵 fizyczna podczas ci笨y jest bardzo wa縩a. Poprawia funkcjo

Najcz阺tsze kontuzje biegaczy, co warto o nich wiedzie?

i阦no Achillesa Przeczytaj wi阠ej o 禼i阦nie Achillesa Achilles - przeci笨enie, uszkodzenie, stan zapalny o禼i阦na, 禼i阦na Je秎i skrzypi mamy do czynienia ze stanem zapalnym o禼i阦na. Profilaktycznie i je秎i b髄 jest nieznaczny zaleca si rozci眊anie 硑dki, mi甓nia p砤szczkowatego, masa

W硂si s ju pewni. Wiadomo, co z wyst阷em Milika w najbli縮zym meczu Napoli

Arkadiusz Milik nie zacz背 najlepiej nowego sezonu. Z powodu problem體 zdrowotnych - silny b髄 w okolicy 硂nowej oraz problem ze 禼i阦nem mi甓nia przywodziciela - nie m骻 wyst眕i w pierwszych kolejkach ligi w硂skiej ani we wrze秐iowych spotkaniach reprezentacji Polski. Ju we wtorek polski

Micha Jurecki jednak nie by operowany

Niespe硁a 32-letni zawodnik urazu stawu skokowego dozna podczas meczu z Egiptem na olimpiadzie w Rio de Janeiro. Uszkodzenie 禼i阦na mi甓nia strza砶owego wymaga硂 operacji. Mia砤 si ona odby w Poznaniu w klinice RehaSport. Ostatecznie jednak do niej nie dosz硂. Pow骴? Micha Jurecki jest bowiem

Rebel Wilson przechodzi metamorfoz i wci笨 chudnie. Pokaza砤 zdj阠ia na Instagramie, r罂nic wida go硑m okiem

;-  20 powt髍ze pozwoli na aktywowanie 禼i阦na podkolanowego oraz prac po秎adk體. Dzi阫i ta秏ie TRX u縴wamy masy cia砤 oraz si硑 grawitacji, jako oporu. W ten spos骲 budujemy kondycj, poprawiamy koordynacj i elastyczno舵, oraz zwi阫szamy stabilno舵 rdzenia i staw體.  naci眊anie ta秏y

Napastnik GKS-u Tychy musi chodzi o kulach

mog obci笨a nogi. B阣 jednak pracowa nad g髍nymi partiami mi甓ni i wykonywa 鎤iczenia izometryczne - podkre秎a. Rehabilitacj wci笨 przechodz Josef Vitek i Kacper Guzik. Trwa leczenie Jaros砤wa Rzeszutko. K.SPORT.PL na Twitterze. Obserwuj ju teraz »

Jak powinno wygl眃a prawid硂we rozci眊anie? Rozci眊anie przed treningiem r罂ni si od tego po treningu!

wszystkim bowiem poprawia w砤秐ie wspomnian ruchomo舵 w stawach i powoduje, 縠 jeste秏y mniej podatni na urazy czy kontuzje. Nasze mi甓nie s lepiej ukrwione, dociera do nich wi阠ej sk砤dnik體 od縴wczych. Wzmocnieniu ulegaj tak縠 禼i阦na i wi眤ad砤. Pami阾ajmy jednak, 縠 nie mo縩a przesadza. Rozci眊a

Odczuwasz b髄 podczas treningu? Znamy pow骴 i wiemy, jak sobie z nim skutecznie poradzi

przed ewentualnymi urazami. Najcz阺tsze kontuzje, szczeg髄nie w秗骴 biegaczy, to niestety urazy kolan i kostek. Te dwa obszary, to niezwykle skomplikowane kombinacje mi甓ni, wi眤ade i 禼i阦ien. Uszkodzenie jednego z tych element體, cz阺to powoduje zaburzenia pracy ca砮go stawu. Po zako馽zonym treningu

Co to s haluksy? 苭iczenia na haluksy i p砤skostopie

u stopy przestaje by stabilnym punktem podparcia. Zaczynamy inaczej chodzi. Trwa to oczywi禼ie latami. A skutkuje pogorszeniem wytrzyma硂禼i struktur, kt髍e stabilizuj stop; os砤bieniem mi甓ni, kt髍e z dnia na dzie staj si coraz s砤bsze. Ponadto szybko dochodzi do nadmiernemu przeci笨enia

Jak zrobi szpagat? Te 鎤iczenia pomog Ci si rozci眊n辨 i przygotuj ci do zrobienia szpagatu

 technika rozci眊ania. Cho wydaje si, 縠 takie 鎤iczenia nie powinny sprawia k硂potu, du縪 os骲 pope硁ia b酬dy przy ich wykonywaniu, co mo縠 przyczyni si do kontuzji. Przed 鎤iczeniami zawsze nale縴 wykona rozgrzewk. Trzeba przygotowa mi甓nie oraz 禼i阦na do wyd硊縜nia. Wa縩e, aby nie

Wypadek na nartach? Sprawd, kto Ci pomo縠

zabiegi ortopedyczne, takie jak: -    operacyjne zespolenie ko禼i ko馽zyn, -    nastawianie zwichni赕, -    szycie mi甓ni i 禼i阦ien Sprawd szczeg蟪y carolina.pl

Sauna mokra czy sucha? Zalety i wady sauny mokrej

uk砤du immunologicznego. Przyspieszone kr笨enie krwi to kolejna zaleta sauny mokrej. Taki proces polepsza ukrwienie tkanek i dotlenia je. Czujemy wi阠 ulg w przypadku nadwyr昕onych mi甓ni czy zapaleniu 禼i阦ien. Sauna mokra nie jest jednak wskazana dla astmatyk體. K眕ieli powinni unika tak縠 wszyscy ci

Trail running, czyli 10 powod體, dla kt髍ych warto biega w terenie

przeszkody zmuszaj nas do podskok體, przyspiesze , zwrot體. To wszystko poprawia nasz dynamik, szybko舵 i koordynacj. Lepiej "czujemy" swoje cia硂. Intensywniej pracuj te nasze stopy. Stawiaj眂 nogi w r罂nych p砤szczyznach wzmacniamy 禼i阦na i mi甓nie. 3. Sprawno舵 Bieganie w urozmaiconym

Martwicze zapalenie powi陑i. Na czym polega zapalenie powi陑i? Jak leczy zapalenie powi陑i?

Zapalenie powi陑i Martwicze zapalenie powi陑i to bardzo ci昕kie, ostre zaka縠nie sk髍y. B硑skawicznie rozprzestrzenia si i w kr髏kim czasie mo縠 sko馽zy si rozleg潮 martwic sk髍y, tkanki podsk髍nej i przedzia丑w powi陑iowych, czyli b硂n chroni眂ych mi甓nie, 禼i阦na, wi陑ad砤 . W skrajnych

7 b酬d體 w treningu na mi甓nie brzucha

go postrzega). Charakterystyczny podzia mi甓nia na sze舵 cz甓ci (tzw. sze禼iopak) jest wynikiem tego, 縠 jest on poprzecinany 禼i阦nami, w kt髍ych maj zako馽zenie inne mi甓nie, si阦aj眂e a do tu硂wia. Wzmacnianie mi甓ni ca砮go cia砤 jest bardzo wa縩e dla zachowania r體nowagi w sile i rozmiarach

Zrozumie powi昙. To niedoceniany nadzorca naszego organizmu

u硂縪nych w丑kien kolagenowych – powierzchniowa jest tu pod sk髍, a g酬boka okala nasze wszystkie organy, mi甓nie, 禼i阦na, wi陑ad砤 i nerwy. Utrzymuje mi甓nie ze sob w 禼is砮j integracji – jest najbli縮zym przyjacielem, kiedy chodzi o prawid硂wo舵 i najgorszym wrogiem, gdy co p骿dzie nie

Kompresja od Pumy

sportu z medycyny. W trakcie aktywno禼i odzie kompresyjna poprawia kr笨enie krwi, co powoduje 砤twiejsze dostarczanie tlenu do mi甓ni i zwi阫sza ich wytrzyma硂舵. Stabilizuje te 禼i阦na i wi陑ad砤, a to wp硑wa na mniejsze wibracje mi甓ni i zmniejsza ryzyko wyst眕ienia mikrouszkodze w丑kien mi甓niowych

Jak prawid硂wo rozpisa sw骿 trening? Podpowiadamy jak to zrobi, 縠by by efektywny i bezpieczny

? Po kolei: jaki rodzaj treningu zastosowa p蠹niej? M.F.: Trening og髄norozwojowy ma za zadanie wprowadzi nas i przygotowa do podejmowania wysi砶u w formie 鎤icze si硂wych ze zmiennym obci笨eniem. Przeszli秏y pierwsz faz, nasz aparat ruchu, mi甓nie, 禼i阦na i wi陑ad砤 s gotowe do dalszej pracy

Kompresja od Pumy

sportu z medycyny. W trakcie aktywno禼i odzie kompresyjna poprawia kr笨enie krwi, co powoduje 砤twiejsze dostarczanie tlenu do mi甓ni i zwi阫sza ich wytrzyma硂舵. Stabilizuje te 禼i阦na i wi陑ad砤, a to wp硑wa na mniejsze wibracje mi甓ni i zmniejsza ryzyko wyst眕ienia mikrouszkodze w丑kien mi甓niowych

Prawdy i mity treningu si硂wego

codziennym 縴ciu. Si酬, czyli zdolno舵 naszych mi甓ni do pokonywania oporu, wykorzystujemy ca硑 czas. Przyci眊amy, podnosimy, wypychamy. Nie musimy od razu podnosi nie wiadomo jak ci昕ki sztang. Na pocz眛ku wystarcz ma砮 hantle. Mo縠my robi z nimi przysiady, wykroki. Zainteresowany? Zanim chwycisz ci昕ary

Dowbor wraca do trening體. "Banan na mordzie. Pierwsze bieganie po niemal 8 tyg...". Co si sta硂?

ka縟y 秝iadomy sportowiec wie, 縠 bardzo istotne dla cia砤 jest rolowanie mi甓ni: Ma硑mi krokami Dowbor powraca do formy i pokazuje, 縠 to w砤秐ie sport daje mu najwi阠ej satysfakcji i rado禼i. Co zreszt mo縩a zauwa縴 po opublikowanych postach: Maciej Dowbor by tak縠 go禼iem Damiana B眀ola w jednym z

痚latyna. Sk砤d 縠latyny. 痚latyna jako naturalny lek na stawy i w硂sy

zapobiega podjadaniu. Jest wi阠 szczeg髄nie wa縩a dla os骲, kt髍e chc zrzuci zb阣ne kilogramy oraz dla tych, kt髍zy uprawiaj du縪 sport體. Sportowcy doceni bowiem 縠latyn tak縠 dlatego, 縠 przyspiesza regeneracj mi甓ni . Ale jej odchudzaj眂e i regeneruj眂e w砤禼iwo禼i to nie wszystko. 痚latyna na

Powi昙. Czym jest i jaki ma wp硑w podczas biegania?

strat energii podczas biegu - objawem mog by kolki mi阣zy縠browe. W d硊gim wykroku oscylacyjne pog酬bienia w g髍 i w d蟪. Poprawa spr昕ysto禼i 禼i阦ien mi甓ni biodrowo-l阣紈iowych, g丑wnych zginaczy biodra. Cz阺to niedoceniany aspekt treningu przez pocz眛kuj眂ych biegaczy. Biegaj眂e ma晨e駍two

Najcz阺tsze kontuzje kolan - jakie dyscypliny sportowe s obarczone najwi阫szym ryzykiem?

istotn i niezb阣n dla prawid硂wego funkcjonowania ca硂禼i rol. Na staw kolanowy sk砤da si ca砤 masa element體: wi陑ad砤, mi甓nie, 禼i阦na, 潮kotka, rzepka etc. Mo縩a d硊go wymienia. Je秎i (np. w wyniku przebytej kontuzji) szwankuje kt髍y z tych element體, wp硑wa to na prawid硂w prac ca砮go stawu

Burpees. Najbardziej m阠z眂e, ale najskuteczniejsze 鎤iczenie fitnessowe

, a tak縠 spalenie tkanki t硊szczowej w b硑skawicznym tempie. 苭iczenie anga縰je wiele mi甓ni - mi甓nie klatki piersiowej, mi甓nie tr骿g硂we, mi甓nie brzucha, czworog硂we uda i 禼i阦na. A to daje wymierne efekty, kt髍e ju po miesi眂u mo縩a zauwa縴 go硑m okiem. Przede wszystkim dzi阫i burpeesom

Jak pracuje cia硂 podczas biegania?

te pracuj Ruch naszych n骻  w trakcie biegu mo縩a por體na do ruchu wahad砤, ale troch bardziej spr昕ystego. T spr昕ysto舵 nadaj 禼i阦na mi甓ni, w kt髍ych, w trakcie skurczu kumulowana jest energia, a uwalniana w momencie odbicia od ziemi. Najwi阫sz tak spr昕yn jest 禼i阦no Achillesa

Rozgrzewka w stylu freeskiingowca [WIDEO]

Ci, kt髍ym szkoda czasu na rozgrzewk, w ko馽u za to zap砤c. Naderwany mi阺ie, nadwer昕one 禼i阦no - to s sytuacje, kt髍e mog nie tylko nam powa縩ie uprzykrzy wyjazd narciarski, ale tak縠 uniemo縧iwi uprawianie tego sportu w og髄e.  Dlatego po秝i赕 pi赕 minut na rozgrzanie swojego cia砤

Dobra wiadomo舵 dla kibic體 Barcelony. Ousmane Dembele wraca do gry!

Dembele do潮czy latem tego roku do FC Barcelony z Borussii Dortmund, ale ju we wrze秐iu dozna gro糿ej kontuzji – zerwa 禼i阦no w mi甓niu dwug硂wym uda. Przez cztery miesi眂e przechodzi rehabilitacj, odby te operacj w Finlandii. Trudno by硂 przewidzie, kiedy wr骳i na boisko, kibice

30 dni do j阣rnych po秎adk體. Plan treningowy na CA miesi眂, dzi阫i kt髍emu uj阣rnisz i podniesiesz swoje po秎adki

stretching.  Co nam daje rozci眊anie? Zwi阫sza zakresu ruchu w stawach, wzmacnia 禼i阦na, polepszenie ukrwienie mi甓ni, zwi阫sza ich tolerancj na b髄 podczas 鎤icze. Dzi阫i regularnemu stosowaniu 鎤icze rozci眊aj眂ych zmniejszymy podatno舵 na urazy i przeci笨enia, zredukujemy napi阠ie mi甓niowe i

Z砮 wie禼i o stanie zdrowia Micha砤 Jureckiego. D硊go nie pojawi si na parkiecie...

ju na boisku, a dzi przeszed szczeg蟪owe badania w Poznaniu. Uszkodzenie 禼i阦na mi甓nia strza砶owego wymaga operacji, kt髍 "Dzidziu" przejdzie w poniedzia砮k. Po niej czeka go przynajmniej dwumiesi阠zne rehabilitacja. - Czuj lekki dyskomfort, noga jest jeszcze troch spuchni阾a

Rozgrzewka - nie zapominaj o niej przed treningiem

wi陑ad硂wo-stawowym. Wi阫szo舵 trenuj眂ych doskonale wie, z czym to si wi笨e: kontuzje kolan, naderwane 禼i阦na i przyczepy mi甓ni, nadwyr昕one 硂kcie itd. Rozgrzewka - jak dzia砤 na mi甓nie ? Zacznijmy od tego, co si dzieje z mi甓niem w trakcie rozgrzewki. Taka wiedza pozwoli na lepsze zrozumienie wagi

Czy biegacz powinien je糳zi na rowerze?

jazd na nim wybitnie rekreacyjnie, to jednym s硂wem: najta駍zy. Do zalet treningu rowerowego na pewno mo縩a zaliczy: - mo縧iwo舵 odci笨enia staw體, wi陑ade, mi甓ni i 禼i阦ien; - regeneracja mi甓ni po ci昕kim treningu lub zawodach, - mo縧iwo舵 kontynuowania treningu wytrzyma硂禼iowego przy r罂nych

Trigger Point Therapy. Wyroluj mi甓nie i pozb眃 si b髄u [TEST]

Roller Najciekawszy z ca砮j gamy produkt體, a to za spraw.. ZIMNA! Jest to specyficzny roller, dzi阫i kt髍emu rozmasujemy i sch硂dzimy swoje mi甓nie po wysi砶u za jednym razem. Roller jest metalowy, do舵 szeroki wi阠 spokojnie rozmasujemy zar體no mi甓nie uda, jak i w眘kie 禼i阦no Achillesa. Ciekawym

Euro 2016. Grzegorz Krychowiak powinien wr骳i na sparing z Litw!

19 dni przed turniejem pomocnik Sevilli naci眊n背 禼i阦na mi甓ni kulszowo-goleniowych. 觲czesna diagnoza m體i砤 o dw骳h tygodniach przerwy. Krychowiaka omin辨 mia ca硑 okres przygotowawczy, w潮cznie ze sparingami z Holandi (1 czerwca) i Litw (6 czerwca). Nawa砶a powiedzia jednak w poniedzia砮k

Super Brzuch - p砤ski brzuch i kilka kilogram體 mniej

rozci眊aj眂ych, poprawiaj眂ych gibko舵 i elastyczno舵 mi甓ni. Rozgrzewka s硊縴 do przygotowania organizmu do obci笨e. Podnosi ciep硂t cia砤 i w konsekwencji przyspiesza puls, co powoduje ze nasze mi甓nie i 禼i阦na lepiej przystosuj si do wysi砶u. Ma na celu przygotowanie naszego uk砤du kr笨enia i serca oraz

Poznaj swoje stopy!

k酬bu palucha, boczn mi甓ni k酬bu palca V i grup 秗odkow.Na grzbiecie stopy znajduj si jedynie dwa cienkie mi甓nie. Prostownik kr髏ki palc體 i prostownik kr髏ki palucha rozpoczynaj si na ko禼iach st阷u. Ich 禼i阦na wplataj swoje w丑kna w rozci阦na grzbietowe palc體 i palucha. W sk砤d mi甓ni

Cracovia z Lechem bez gwiazd. Dawid Nowak wci笨 leczy kontuzj

- Napastnik dalej odczuwa b髄 w okolicy 禼i阦na Achillesa. Podczas biegania nie ma komfortu. Zdrowie pi砶arza jest najwa縩iejsze, wi阠 nie b阣 ryzykowa. Uraz ma te Marcin Budzi駍ki. M骻砨y ju zagra, ale ryzykowali秏y g酬bsze uszkodzenie mi甓nia - podkre秎a Wojciech Stawowy, trener Cracovii

B髄 pi阾y. Rozci阦no podeszwowe? Ortopeda radzi.

biegn眂ych za kostk przy秗odkow (od wewn眛rz): 禼i阦no mi甓nia piszczelowego tylnego, 禼i阦na mi甓nia zginacza d硊giego palucha itd. patologie rozci阦na podeszwowego (b髄 od strony podeszwowej, najcz甓ciej od strony przy秗odkowej, wewn阾rznej) W zale縩o禼i od podejrzenia mo縠 by konieczne wykonanie

M 2018. Cisza przed burz. Glik, B砤szczykowski i M眂zy駍ki trenowali w Ar砤mowie. Popo硊dniu kadra rozegra wewn阾rzny sparing

To by dobry poranek dla Adama Nawa砶i. Podczas sobotniego treningu na boisku pojawili si wszyscy zawodnicy, kt髍zy w ostatnich dniach narzekali na k硂poty zdrowotne. Z dru縴n 鎤iczyli wi阠: Kamil Glik (zapalenie 禼i阦na Achillesa), Jakub B砤szczykowski (k硂poty z kolanem), a tak縠 Marcin